مهلت ثبت نام به پایان رسیده است

شما میتوانید شماره خود را وارد کنید تا در صورت برگزاری دوره های جدید شما را مطلع کنیم.

همچنین میتوانید در دوره معرفت رضوی ۴ شرکت کنید.
آشنایی با معرفت رضوی: http://marefatafzaei.ir
ثبت نام در دوره معرفت رضوی ۴ : http://velayat.iau.ir